ლიკვიდაცია

საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის 2020 წლის 21 ივლისის N267 განკარგულებით დაიწყო შპს “მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ლენდო“-ს ლიკვიდაციის პროცესი. ამავე განკარგულების საფუძველზე ლიკვიდატორად დაინიშნა გიორგი ნაროუშვილი (პირადი ნომერი: 19001028319). გთხოვთ იხილოთ: ლიკვიდატორის განცხადება

აქვე განვმარტავთ, რომ საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად კომპანიის ლიკვიდაციის პროცესი არ ათავისუფლებს მსესხებლებს:

აღებული ვალდებულების შესრულებისგან და მსესხებლების ვალდებულებები კომპანიის მიმართ რჩება უცვლელი.
სესხის დაფარვა უნდა მოხდეს წინასწარ განსაზღვრული პირობების და ვადების (გადახდის გრაფიკის) შესაბამისად.
მსესხებლის მხრიდან სასესხო ვალდებულების დაფარვის ვადაგადაცილების შემთხვევაში კომპანია გამოიყენებს ყველა კანონიერ საშუალებებს სასესხო დავალიანების ამოსაღებად.

ლიკვიდატორის განცხადება
chart

Our Services

image

Pawn Loan

Get a pawn loan with silver, gold, diamond and antiques

Fill up the form
image

Mortgage Loan

Get a mortgage loan with real estate

Fill up the form
image

Business Loan

Get a business loan with real-estate property

Fill up the form

For a detailed information please contact us.

Click Here

Develop your business together with us.

Product Features

Fill up the form
Pawn Loan

%2/From

Pawn Loan

Effective from 26.8%

The loan will be issued on silver, gold, diamond, antiques

1 hour loan approval and issuance

Competitive interest rate

 

 

 

Fill up the form
Mortgage Loan

%2.5/From

Mortgage Loan

Effective from 40.8%

Providing loans with real estate

Competitive interest rate

On-line applications are attached

Low Commission

Flexible payment schedule

Approval of loan within 24 hours

 

Fill up the form
Business Loan

%2/From

Business Loan

Effective from 32.4%

Issuance of a loan with the provision of immovable property

Competitive interest rate

On-line applications are attached

Low Commission

Flexible payment schedule

Approval of loan within 24 hours

Bani Credit

Microfinance Organization Bani Credit

Become a lender

image

10% Yield

Make a secured loan for 6-12 months and get an annual 10% interest yield.

Micro-finance Organization Bani Credit is not a licensed bank and unlike the bank, the light supervision regime applies to it. In case of its bankruptcy, you may not be able to withdraw your money.

image

11% Yield

Make a secured loan for 12-24 months and get an annual 11% interest yield.
(Interest payment once in every 6 months)

Micro-finance Organization Bani Credit is not a licensed bank and unlike the bank, the light supervision regime applies to it. In case of its bankruptcy, you may not be able to withdraw your money.

image

12% Yield

Make a secured loan for more than 24 months and get an annual 12% interest yield.
(Interest payment once in every 12 months)

Micro-finance Organization Bani Credit is not a licensed bank and unlike the bank, the light supervision regime applies to it. In case of its bankruptcy, you may not be able to withdraw your money.